مشخصات استادیوم ها

آزادی
آزادی
گنجایش: 80000 نفر
کشور: ایران
شهر: تهران
توضیحات