۱۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴
آرای جدید تعیین وضعیت برای سه باشگاه لیگ یکی؛

نفت مسجدسلیمان، خلیج فارس و شهرداری آستارا محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۲۶۸۸
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت مسعود پورمحمد از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 152 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت هاتف نادری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 47 میلیون و 960 هزار  ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی دهقان از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 149 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به ماخذ مبلغ مذکور، در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان راجع به مبلغ خواسته مازاد محکوم به، قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت عباس کندل از باشگاه خلیج فارس بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 50 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت رضا مغانلو از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 125 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 89 میلیون و 925 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 375 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.