۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۴

اعلام برنامه هفته های سوم تا هشتم لیگ دو

برنامه مسابقات هفته های سوم تا هشتم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۲۸۲
اعلام برنامه هفته های سوم تا هشتم لیگ دو
به گزارش"دی اسپورت"، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم - سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲
سپیدرودرشت – پاس همدان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
ستارگان جوان – ایران سلامت ایرانیان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه مرغوبکار تهران
کیا تهران – سرخ پوشان اطلس طلایی – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه بعثت تهران
شهرداری همدان – ارتک بجنورد – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی
کویر مقوا تهران – اسپاد الوند تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه نفت تهرانسر
شهرداری بم – چوکا تالش – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه فجر بم
شهرداری ماهشهر – کیان سام بابل – ساعت ۱۷- ورزشگاه شماره یک نفت امیدیه

چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲
آینده سازان اردبیل – شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اردبیل
نیروی زمینی تهران – شهدار رزکان البرز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه غدیر تهران
شهدای بابلسر- فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری نوشهر – شهید قندی یزد – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
نود ارومیه – شاهین تابان بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی ارومیه
بعثت کرمانشاه – نیکا پارس چالوس – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
فولاد هرمزگان – شناور سازی قشم – ساعت ۱۷- ورزشگاه خلیج فارس هرمزگان

هفته چهارم - سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲
کیان سام بابل- آینده سازان اردبیل– ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه سیمرغ بابل
پاس همدان – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
ایران سلامت ایرانیان – نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
شهدای رزکان البرز- سپیدرود رشت – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
اسپاد الوند تهران – کیا تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه بعثت تهران
اترک بجنورد – کویر مقوا تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی بجنورد

چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲
فولاد نوین اهواز- شهرداری بم – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه فولاد آرنا اهواز
چوکای تالش – ستارگان جوان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهید قندی یزد- فولاد هرمزگان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
سرخ پوشان اطلس طلایی – نودارومیه – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه پالایشگاه شازند 
نیکا پارس چالوس – شهرداری همدان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدای تجن کلا
شناورسازی قشم – بعثت کرمانشاه – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پی پشت قشم
شاهین تابان بوشهر – شهرداری نوشهر– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
شهرداری بندر عباس – شهدای بابلسر – ساعت ۱۷- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

هفته پنجم - سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲
آینده سازان اردبیل- پاس همدان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اردبیل
نیروی زمینی تهران – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه غدیر تهران
اترک بجنورد – اسپاد الوند تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی بجنورد
شهرداری ماهشهر- شهدای رزکان البرز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شماره یک نفت تالش
ستارگان جوان تهران – فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه مرغوبکار
کویر مقوا تهران – نیکا پارس چالوس – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه نفت تهرانسر تهران
بعثت کرمانشاه – شهید قندی یزد – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲
کیا تهران – نود ارومیه – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
شهرداری همدان – شناورسازی قشم – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی
شهرداری نوشهر- سرخ پوشان نوین اطلس طلایی – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
چوکای تالش- ایران سلامت ایرانیان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهدای بابلسر- کیان سام بابل– ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری بم – شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه فجر بم
فولاد هرمزگان – شاهین تابان بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

هفته ششم - چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲
سپیدرود رشت-شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه عضدی رشت
شهدای رزکان البرز-آینده سازان اردبیل- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
کیان سام بابل-شهرداری بم- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  شهدا ساری
کیا تهران-اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شباهنگ شهریار
شاهین تابان بوشهر-بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲
سرخ پوشان نوین اطلس طلایی - فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه پالایشگاه شازند
نیکا پارس چالوس -اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهدا تجن کلا چالوس
نیروی زمینی تهران -چوکا تالش- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه غدیر تهران
پاس همدان -شهدای بابلسر- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
نود ارومیه -شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه تختی ارومیه
فولاد نوین اهواز -یاران سلامت ایرانیان - ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
شهرداری بندر عباس -ستارگان بهمن جوان- ساعت ۱۵– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شناورسازی قشم-کویر مقوا تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه پی پشت قشم

جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲
شهید قندی یزد -شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته هفتم - سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
آینده سازان اردبیل -سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی اردبیل
بعثت کرمانشاه - سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

چهارشنبه اول دی ماه ۱۴۰۲
شهدای بابلسر- شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
چوکا تالش- فولاد نوین اهواز - ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهرداری نوشهر - کیا تهران - ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهدا نوشهر
اترک بجنورد - نیکا پارس چالوس - ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی بجنورد
شهرداری همدان - شاهین تابان بوشهر - ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
شهرداری بم-پاس همدان - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه فجر بم
ستارگان بهمن جوان -کیان سام بابل- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه مرغوبکار تهران
اسپاد الوند تهران - شناورسازی قشم - ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه بعثت تهران
یاران سلامت ایرانیان -شهرداری بندر عباس- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شباهنگ تهران
شهرداری ماهشهر- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه
فولاد هرمزگان - نود ارومیه - ساعت ۱۵– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲
کویر مقوا تهران - شهید قندی یزد - ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه نفت تهرانسر تهران

هفته هشتم - سه شنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲
شهدای رزکان البرز- شهرداری بم- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه انقلاب کرج
کیان سام بابل - یاران سلامت ایرانیان - ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهدا ساری
سپیدرود رشت- شهدای بابلسر - ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری بندرعباس - چوکا تالش- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری ماهشهر- آینده سازان اردبیل- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه
شناورسازی قشم- اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه پی پشت قشم

چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۲
شهرداری نوشهر - فولاد هرمزگان - ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهدا نوشهر
سرخ پوشان نوین اطلس طلایی -شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه پالایشگاه شازند
پاس همدان -ستارگان بهمن جوان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
نیروی زمینی تهران - فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه غدیر تهران
نود ارومیه - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه تختی ارومیه
کیا تهران - نیکا پارس چالوس- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شباهنگ شهریار
شهید قندی یزد - اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شاهین تابان بوشهر- کویر مقوا تهران- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
ترند های روز