مشخصات استادیوم ها

تختی جم
تختی جم
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: بوشهر