مشخصات استادیوم ها

شهید دستگردی
شهید دستگردی
گنجایش: 8250 نفر
کشور: ایران
شهر: تهران
توضیحات