مشخصات استادیوم ها

تختی خرم آباد
تختی خرم آباد
گنجایش: 20000 نفر
کشور: ایران
شهر: خرم آباد
توضیحات