مشخصات استادیوم ها

تختی آبادان
تختی آبادان
گنجایش: 8000 نفر
کشور: ایران
شهر: آبادان