مشخصات استادیوم ها

اختصاصی گل گهر
اختصاصی گل گهر
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: سیرجان
توضیحات