مشخصات استادیوم ها

حافظیه شیراز
حافظیه شیراز
گنجایش: 20000 نفر
کشور: ایران
شهر: شیراز
توضیحات