مشخصات استادیوم ها

شهید سلیمانی شهربابک
شهید سلیمانی شهربابک
گنجایش: 5000 نفر
کشور: ایران
شهر: شهربابک