مشخصات استادیوم ها

امام علی  کرمان
امام علی کرمان
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: کرمان
توضیحات