مشخصات استادیوم ها

شهید وطنی
شهید وطنی
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: قائمشهر