مشخصات استادیوم ها

نقش جهان
نقش جهان
گنجایش: 75000 نفر
کشور: ایران
شهر: اصفهان